Friday, Nov 9, 2018 12 AM

Jefferson Parish Veterans Day Ceremony